Dịch vụ công trực tuyến
  Đăng nhập
Bước 1
Đăng nhập hệ thống
hoặc
  Tạo hồ sơ
Bước 2
Tạo hồ sơ và tờ khai
trực tuyến.
Gửi hồ sơ.
  Xem tình trạng
Bước 3
Xem tình trạng
xử lý hồ sơ.
Quản lý các hồ sơ đã tạo.
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
hoặc  Đăng ký

 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: (04) 38310983 - (04) 38318154 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn